середа, 20 квітня 2016 р.

Тренінг "Згуртування педагогічного колективу та покращення його психологічного клімату"

20 квітня 2016 року соціальними педагогами Рябоконь І.О. та Романенко В.А. було проведено тренінгове заняття для педагогічного колективу ПТУ №16 для його згуртування та покращення психологічного клімату. Педагоги змогли прийняти участь у цікавих гурткових вправах, поділитись позитивними емоціями, проявити себе в творчості та згуртуватись.
Соціально-психологічний клімат - це якісний бік міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності колективу та всебічному розвиткові особистості в групі.

Одним із перших розкрив зміст психологічного клімату В.М.Шепель. Психологічний клімат, на його думку - це емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів колективу, що виникає на основі їх симпатії, збігів характерів, інтересів, схильностей. Він вважав, що клімат стосунків між людьми в організації складається з трьох складових. Перша складова - це соціальний клімат, який визначається усвідомленням спільних цілей і завдань організації. Друга складова - моральний клімат, який визначається прийнятими моральними цінностями організації. Третя складова - це психологічний клімат, тобто ті неофіційні відносини, які складаються між працівниками. У цілому, цей феномен прийнято називати соціально-психологічним кліматом колективу організації.

Залежно від особливостей вияву соціально-психологічний клімат виконує в колективі відповідні функції: консолідуюча (полягає у згуртуванні колективу, об'єднанні зусиль для вирішення навчально-виховних завдань); стимулюючу (виявляється в реалізації «емоційних потенціалів колективу» (А. Лутошкін), його життєвої енергії); стабілізуючу (забезпечує стійкість внутрішньоколективних відносин, створює необхідні передумови для успішної адаптації нових членів колективу); регулюючу (виявляється в утвердженні норм взаємин, прогресивно-етичного оцінювання поведінки членів колективу).

Педагогічний колектив формує й виховує, передає молоді знання й досвід, накопичений людством. Цим визначаються особливості його функціонування, моральних відносин, громадської відповідальності, єдності, колективності та гуманістичної спрямованості. Колектив учителів складається з людей, які відрізняються віком і досвідом, смаками й інтересами, фахом і педагогічними поглядами, моральним рівнем й інтелектом. Тут зустрічаються сімейні й одинокі, люди з різними типами нервової системи, характерами і темпераментами, з різним рівнем морального розвитку.

Основними факторами, що впливають на формування соціально-психологічного клімату в школі є:
• взаємини з колегами по роботі і адміністрацією
• рівень конфліктності відносин
• професійна підготовка персоналу
• зміст праці та ступінь задоволення нею
• умови праці і побуту та задоволеність ними
• ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків педагогів з дітьми
• особистість керівника, стиль керівництва та задоволеність ними

Стратегія покращення психологічного мікроклімату
Сприятливий психологічний клімат - це підсумок систематичної роботи керівників, психологів і всіх співробітників установи. 
При порушенні позитивної атмосфери в колективі, спершу, визначається основне коло проблем колективу: характеристики і фактори сприятливого і несприятливого психологічного мікроклімату, формування і вдосконалення якого вимагає від психологів та адміністрації у закладах освіти розуміння емоційного стану людей, настроїв, відносин один з одним. Дуже важливим моментом в будь-якому колективі є наявність довіри. Адже, довіра - це потужна універсальна сила, що впливає практично на все, що відбувається всередині установи і у відносинах між іншими закладами і одночасно є структурною та культурною характеристикою кожного окремого закладу. 

Для вивчення взаємовідносин в групі широко використовують методи соціометрії та референтометрії. За допомогою методів соціометрії визначаються популярність-непопулярність членів колективу, їх соціометричний статус, а також виявляються існуючі мікрогрупи. При соціометричному підході до групи основним чинником вибору в системі міжособистісних відносин є симпатія-антипатія.

На відміну від соціометрії в референтометрії підставою вибору є ціннісний фактор. У кожної людини є своя референтна група, з вимогами якої вона рахується і на думку якої орієнтується. В порівнянні з соціометричним методом референтне дослідження дає змогу більш глибше вивчити мікроклімат колективу. Референтометрія дозволяє визначити основні цінності, які прийняті в даному колективі та які регулюють внутрішньогрупову активність. При побудові програми покращення психологічного клімату з педагогами, необхідно врахувати не тільки спрямованість людини (її установок, відносин, інтересів і т.д.) і індивідуально-психологічні особливості (темперамент, індивідуальний стиль діяльності та поведінки), але і фактори спрацьованості та сумісності їх у колективі. 

Спрацьованість і ефективність роботи виробничих та управлінських груп залежать від психофізіологічної сумісності учасників груп, наявності паритетних тактик, спільності установок та інтересів, відсутності егоцентричної спрямованості тощо. Тому основним завданням адміністрації закладу освіти є оптимальна розстановка працівників у структурах трудового колективу і його первинних ланок.
Особливість психологічної сумісності полягає в тому, що контакт між працівниками опосередкований їхніми діями і вчинками, думками й оцінками. Ефективним можна вважати таке співіснування, яке задовольняє його учасників і зберігає певний рівень їхніх відносин. Несумісність же працівників породжує ворожість, антипатію, призводить до конфліктів, що негативно позначається на результатах спільної діяльності. Але, варто розмежовувати явища сумісності та спрацьованості. Ефект сумісності частіше виникає в особистих відносинах, а ефект спрацьованості зазвичай є результатом формальних, ділових відносин, пов'язаних з виробничою діяльністю. Основа спрацьованості - успішність і результативність саме спільної діяльності, що передбачає узгодженість в роботі між її учасниками.

Також, при реалізації розробленої програми покращення мікроклімату в закладах освіти, як і в будь-якій організації варто враховувати існування двох систем управління (формальну і неформальну) відповідно їх безпосередній вплив на взаємовідносини між членами колективу. Елементи формальної системи добре відомі кожному керівникові: планування, організація, мотивація та контроль. Однак, паралельно з цим стихійно складається інша система, яка виконує ті ж функції, але вже не з організаційної, а з соціальної, міжособистісної сторони. У той час як керівник мотивує співробітника зарплатою, колектив мотивує його спілкуванням, захистом, визнанням його як особистості. Колектив контролює, як би хто-небудь не вийшов за рамки негласно встановлених правил. Тому, кожен працівник, потрапивши в організацію, опиняється між двох вогнів: формальними вимогами керівництва і неформальними вимогами людей, які його оточують. Причому останні чинять на нього набагато більший, сильніший вплив. Чинником, який сприятиме стабілізації взаємин у сучасному педагогічному колективі та виступить буферною зоною між двома формами управління - це вміле керівництво. В більшій мірі, формування сприятливого психологічного мікроклімату залежить від вміння адміністрації знаходити з підлеглими спільну мову, а саме: цікавитися їхніми проблемами, делегувати повноваження, згуртовувати навколо себе, справедливо оцінювати результати праці, використовуючи розум і досвід, створювати особливу атмосферу задоволення педагогічною працею, яка сприяє розвитку творчості, педагогічної майстерності вчителя. Отже, на початку складання програми формування покращення сприятливого психологічного мікроклімату практичному психологу важливо вивчити стиль керівництва адміністрації закладу та наслідки даного впливу. В результаті, поінформувати директора щодо методів, засобів вивчення і розуміння інших людей, установок, бар’єрів, породжених соціальними стереотипами.

Задоволеність міжособистісними стосунками в масштабі всього колективу також залежить від добрих стосунків керівника із заступником. Добре, якщо між ними не йде конфронтація, а її не буде, коли керівник та його заступник діють в одному соціально-психологічному напрямку, коли є сумісність між ними. Психологічні дослідження доводять, що оптимальним варіантом сумісності є збігання демократичних стилів директора школи та його заступника, а найгіршим - збігання жорстких стилів керівництва.

Таким чином, якщо керівник візьме під контроль соціальну підсистему, навчиться керувати конфліктами, міжособистісними відносинами в групі і між групами, стане неформальним лідером організації - він зможе контролювати все.

Показники позитивної (здорової) соціально-психологічної атмосфери в педагогічному колективі:
1. Згуртованість та організованість. Педагогічний колектив залежно від кількості учнів може налічувати від 10 до 150 педагогів і більше. Керівництво, особливо у великій школі (2500-3000 учнів), є досить складною справою. Адже успіх діяльності кожної школи забезпечує цілеспрямований колектив однодумців, в якому цінують індивідуальність, творчі здібності, характер, інтереси й уподобання кожної особистості. Згуртувати педагогічний колектив не означає «вишикувати всіх за ранжиром», заборонити особисті думки і погляди, виконувати все за командою. Навпаки, у ньому повинно максимально реалізуватися творче начало кожного, але вся різноплановість має узгоджуватися з певною методичною концепцією. У колективі слід чітко сформулювати перелік того, що оцінюється словом «так», а також те, чому потрібно сказати «ні».

2. Єдність офіційної і неофіційної сфер спілкування. Чим вищий ступінь такої єдності, тим ефективніше соціально-психологічна атмосфера в колективі впливає на досягнення педагогічних цілей. 

3. Мажорний життєстверджуючий настрій у колективі, який залежить від самопочуття, сімейної злагоди, результатів роботи, а також від зовнішніх умов (пригнічений колега, необережне слово, недоречна посмішка). Чіткі орієнтири в діяльності школи, кожного вчителя теж стабілізують самопочуття, налаштовують на діловий лад, захищають від емоційного перепаду. Завдяки справедливим універсальним вимогам керівництва настрій стає позитивним фактором працездатності, ініціативності, добрих стосунків між людьми.

4. Атмосфера колективної турботи в педагогічному колективі, взаємоповаги і підтримки, узгодженої взаємодії. Справжні товариські ділові взаємовідносини залежать від співвідношення особистих і колективних інтересів. Безперечно, спільна професійна діяльність формує певну спільність професійних інтересів. Проте, у професійній діяльності інтереси деякою мірою можуть варіюватися. Тому зближення їх інтересів є вирішальним для формування в педагогічному колективі здорової соціально-психологічної атмосфери. На її створення впливають громадська думка, смаки, традиції тощо.

Одним із напрямків реформування освіти, передбачених законами України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” і національною програмою “Освіта. Україна ХХІ століття” є створення умов для професійної діяльності педагогічних працівників, забезпечення їх високого статусу в суспільстві, що вимагає сьогодні від адміністрації навчального закладу спрямування всіх зусиль на реалізацію соціально-психологічних функцій управління, які спрямовані на створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, формування необхідного для продуктивної роботи педагогічного колективу, колективу однодумців, які пліч-о-пліч розв'язують складну проблему - формування особистості. Важливим аспектом педагогічної управлінської діяльності слід вважати те, що складовими її елементами є як предмети, так і люди, взаємини між якими мають певні ознаки. У першу чергу їхньою характеристикою є рефлексивність (діяння самопізнання, універсальний засіб аналізу свідомості) та афективність (крайній ступінь хвилювань, переживань, що характеризується бурхливим короткочасним збудженням). Рефлексивність наявна в кожного члена спільної діяльності, тобто це здатність працівника усвідомлювати свої дії та вчинки інших людей, так звані рефлексивні взаємини забезпечують взаєморозуміння в колективі, мають змогу з плином часу знайти компроміс в разі виникнення конфліктних ситуацій.

Соціально-психологічний клімат у школі впливає на рівень сформованості особистості учня, а отже є індикатором успішності.

До основних суб'єктивних ознак сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі у школі належать: можливість для членів колективу вільно висловлювати власні думки під час обговорення питань; відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати відповідальні для колективу рішення; достатня інформованість для членів колективу про його завдання та стан справ під час їхнього виконання; задоволеність належністю до колективу; прийняття на себе відповідальності за стан справ у колективі кожним його членом.

На психологічному кліматі колективу в установі освіти позначаються також взаємини співробітників з тими, на кого вони самі впливають за характером своїх професійних обов'язків. Задоволеність педагогів стосунками з учнями набуває зараз великого значення в зв'язку з демократизацією та гуманізацією навчально-виховного процесу. А для педагога завжди мало значення, як саме ставляться до нього діти. Постійні взаємини педагога з дітьми - одна з найважливіших умов у роботі, вони є могутнім пульсом до вдосконалення майстерності, творчості. А позитивні стосунки з учнями можуть бути компенсуючим фактором, який допомагає педагогу пережити такі негативні обставини, як складні взаємини з колегами та керівником школи, недостатня оплата, віддаленість школи від дому. Тому, для педагога важливо знати, що при наявності негативного емоційного стану можна звернутися по допомогу до працівника психологічної служби.

Таким чином, серед різноманітних факторів, що впливають на працездатність людини, найбільший емоційний вплив (позитивний чи негативний) здатні спричиняти міжособистісні стосунки в колективі.

пʼятниця, 15 квітня 2016 р.

Схеми мобільного шахрайства: від відвертого обману до «законного»

15 квітня з учнями 29 групи було проведено інформативну бесіду про шахрайство по телефону у звязку зі збільшенням таких випадків.
Винахідливість шахраїв не стоїть на місці. Як тільки чергова схема обману стає надбанням громадськості, відразу з'являється нова - хитріша, а іноді і більш продуктивна На сьогоднішній день телефонних обманок розплодилося безліч, правда, в основі, як правило, лежить кілька стандартних і досить простих схем.
Причому є явно незаконні способи витягнути з вас гроші, а є такі, до яких навіть прокуратура підкопатися не зможе. Про деякі з них ми вже писали, а ось ще кілька найпоширеніших.
SMS-вікторина
Надішли як можна більше SMS на номер такий-то і виграй телевізор (машину, поїздку і т.д.)! Знайоме, чи не так? А дрібними літерами приписано, що кожне коротке повідомлення коштує один, два, а то й більше доларів США, і виграє при цьому кожне тисячне. Ось і виходить, образно, що в кращому разі виграєш 100$, витративши при цьому на електронні повідомлення 1000$. Дуже поширений «лохотрон», який все ще знаходить свою аудиторію.
SMS-піддавки
Приходить SMS такого змісту: «Системне повідомлення. Акція! Перекажіть гроші на номер такий-то і отримаєте рівно вдвічі більше! »Безумовно, всі любителі легкої наживи починають пробу з малого - відправляють, скажімо, 10 гривень. Отримують у відповідь 20 гривень. Відправляють 200 гривень - отримують 400. Ух ти, працює! І тут може понести. Відправляють, скажімо, 2000 гривень - все, що було на рахунку, - а у відповідь - нічого. Тільки що з вами зіграли в піддавки з допомогою систем мобільного переказу.
SMS-знайомство
Приходить SMS від нібито дівчини з пропозицією познайомитися. Цільова аудиторія - виключно чоловіки. Починається привітне сюсюкання, спрага швидше дізнатися одне одного ближче. Навіть фотографію вам надсилає ... Загалом, скільки-то повідомлень на незнайомий номер ми відправляємо, а потім дивимося - знову кудись втекла пристойна сума з рахунку. Хтось віртуозно відіграв роль «бажає познайомитися дівчина».
«Поклади на рахунок 200 грн. Маша»
Наймасовіший і важко доказовий варіант шахрайства, з яким стикався ну майже кожен власник мобільного телефону. SMS з проханням: «У мене закінчилися гроші, поповнити мій рахунок. Маша ». Деякі абоненти, особливо люди пенсійного віку, поповнюють рахунок шахраїв, думаючи, що пише хтось із знайомих чи близьких людей. Далі за допомогою систем «мобільний переказ» гроші йдуть на інші телефонні номери шахраїв, щоб не можна було зачепитися за перший відображений номер у телефонах численних жертв.
Віддайте гроші!
Приходить SMS, що оповіщає про надходження коштів на ваш рахунок. Хм ... Через кілька секунд дзвінок. Голос повідомляє, що тільки що помилково переказав гроші не на той номер, і просить повернути за допомогою послуги «Мобільний переказ». Фактично вимагають повернути гроші з вашого користувацького рахунку - який насправді не змінювався. Далеко не кожен абонент стане відразу ж уточнювати свій баланс, а чи дійсно рахунок поповнився?
Хочемо вас обдурити. Підтвердіть
У багатьох операторів існує багаторазова тарифікація послуг для абонентів. Замовляючи послугу, відправляємо SMS-повідомлення на короткий номер. У відповідь отримуємо прохання що-небудь додатково підтвердити (вік, бажання скористатися сервісом, інше). І відповідь на такий запит тарифікується вже з якихось космічним цифр. Знову обман.
Рік безкоштовних розмов!
Дзвонять нібито з радіостанції за спільної акції з вашим оператором. Надішліть коди двох новеньких карт оплати та отримайте рік безкоштовних розмов! Зрозуміло, оператор зв'язку жодних акцій подібним чином не проводить і ваші гроші поповнили рахунки шахраїв. Можуть пропонуватися і різні супервигідний довічні тарифи.
GSM-Клонування
Ваша SIM-карта, побувавши в руках в іншої людини, може бути за допомогою спеціального пристрою скопійована в пам'ять комп'ютера, а звідти - в нову SIM-карту. Піратське обладнання для цих цілей сьогодні можна знайти у вільному продажу в мережі. Причому користувач дубліката вашої SIM-карти - а разом з нею і вашого номера - може діяти тихо і акуратно, з тим щоб ви далеко не одразу виявили необгрунтований систематичний витік грошей з Вашого особового рахунку. Як захиститися? Як і при використанні кредитної картки: ніколи не випускайте свою SIM-карту з поля зору і, тим більше, не віддавайте до рук незнайомцям.
Говорить служба підтримки-1
Дзвінок на телефон, представляються абонентської службою. Вхідний телефонний номер або мобільний, що не визначається. Шановний клієнт, говорить черговий інженер Іван Васильєв. Нашою службою проводиться переведення телефонів на іншу частоту зв'язку (проводяться якісь там технічні роботи та ін.). Номер телефону, баланс, все інше не зміниться, не хвилюйтеся! Наберіть на клавіатурі телефону * 145 ... і т.д. При цьому * 145 * - це початок комбінації цифр, за якою починається переказ грошей з особового рахунку одного абонента на особовий рахунок іншого. Ви добровільно переказуєте гроші в рамках послуги «Мобільний переказ». Безповоротно. Ні оператор, ні міліція вам не допоможуть повернути наївно втрачене.
Говорить служба підтримки-2
Здравствуйте, служба техпідтримки, черговий інженер Василь Іванов. У нас тут виникли технічні проблеми, ваш номер випадково заблокований і неправильно передається інформація визначника номера. Зателефонуйте, будь ласка, на номер (починають диктувати) ... Номер телефону платного сервісу. Тобто за дзвінок на цей телефон з Вашого особового рахунку знімається сума N, яка обмежена фантазією «організаторів служби». Варто знати, що технічні служби операторів стільникового зв'язку не виробляють таких дзвінків в принципі.
Говорить служба підтримки-3
Здраствуйте, служба техпідтримки, черговий інженер Іван Васильєв. Ви змінили тарифний план, не сповістивши нашу компанію стільникового зв'язку (не внесли вчасно оплату, користувалися послугами роумінгу і т.д). Вам необхідно сплатити таку-то суму штрафу, відправивши номер карти оплати на вказаний телефон.
Говорить служба підтримки-4
Техпідтримка, Василь Іванов (дзвінок або смс). Ваш телефон заблоковано, необхідно зателефонувати за таким-то номером. На тому кінці дроту - автовідповідач, який коротко пояснить, що потрібно зробити, щоб не втратити старий номер або підтвердити, що ви й далі будете користуватися послугами цієї мережі. Там, звичайно ж, попросять набрати певну комбінацію цифр для розблокування. Подібна спам-розсилка зазвичай здійснюється масово, у розрахунку на довірливих користувачів.
Родич в біді
Дзвінок від знайомого (товариша по службі) вашого родича або близької людини. Мовляв, трапилася біда (ДТП, вибух, стало погано на вулиці, аварія, інше ПП). Дзвінок з чужого номера, тому що у телефону вашої дружини (чоловіка, дитини, бабусі, тітки, дядьки і т.д.) розрядився акумулятор. Грошей на рахунку мало, а щоб вирішити проблеми, треба ще багато куди телефонувати. Вимагають терміново поповнити баланс незнайомого вам номеру. Швидко! Краще - купити картку поповнення рахунку і продиктувати секретний код. Чистий гра на довірі з безліччю варіацій на тему хвилювання людей за своїх близьких. Особливо дієві нічні дзвінки, та ще коли голос представляється співробітником ДПС або іншої правоохоронної чи силової служби. Є й більш страшні випадки, коли люди стикаються з шантажем і випрошуванням відкатів в продовження теми «ваша дитина попалася на купівлі наркотиків».
SMS-прохання
Приходить SMS приблизно такого змісту: «У мене проблеми, подзвони за номером таким-то, якщо номер не відповість, поклади на нього стільки-то гривень і знову подзвони». Інколи просто приходить повідомлення «Я перебуваю в лікарні, поклавши гроші на номер - потім передзвоню». Не варто відразу кидатися поповнювати рахунок незнайомого номера - швидше за все, це випадок нахабного шахрайства.
Обманний приз
Дзвонить нібито ведучий відомої музичної радіостанції та вітає з виграшем коштовного призу. Щоб отримати приз, потрібно протягом хвилини зателефонувати на такий-то номер радіостанції, де вас ще раз вітають з перемогою. Можливо, що на вас вже накотило почуття радості і ви стали довірливі. На додачу треба лише протягом півгодини купити картку поповнення рахунку та повідомити «Ді-джею» її дані - остання умова, щоб забрати приз, наприклад, для оплати ПДВ. На самій радіостанції, як потім виявляється, ніякої приз вас не чекає.
Наддорогий короткий номер
За допомогою коротких номерів (набір з чотирьох цифр) можна додзвонитися до служби порятунку, на популярні радіостанції, отримати юридичну підтримку, зв'язатися зі страховою компанією, викликати таксі і багато іншого. Такі послуги надають сторонні провайдери за офіційним договором з вашим оператором стільникового зв'язку на взаємовигідних умовах. За надані послуги кожному клієнту оператора стільникового зв'язку провайдер послуг напевно відраховує якийсь відсоток з прибутку. Ви телефонуєте за спеціально вказаним номером за відповідним приводу. Інформацію вам буде надавати чоловік. Детально вас розпитає, візьме хвилину-другу на пошук відповідей на ваші конкретні питання. Ну а потім ви дізнаєтеся, що за розмову з ввічливою дівчиною з рахунку списали кругленьку суму, скажімо 30$ за 10 хвилин розмови! Обман? Та ні, все чесно. При цьому активно використовуються різні хитрі прийоми з приховування інформації про вартість подібних послуг. Так, щоб не можна було притягти до відповідальності за статтею «обман споживача».
Безжалісний обман обманщиком
На електронну скриньку надійшов лист з пропозицією завантажити програму, яка може підібрати секретний код до стодоларової карти оплати. Для цього потрібно в полі програми забити код картки вартістю, скажімо, 10$. Реальні десять доларів спливають до шахрая, а натомість ви отримуєте абсолютно даремний набір цифр.
Брехливий корпоративний тариф
Отримуєте електронне повідомлення від нібито співробітника великої компанії, що відповідає за підключення до корпоративного тарифного плану. Мовляв, при бажанні, за певну мзду порядку 50$ можна підключити і вас на вигідних умовах. На виході обіцяна відправка поштою SIM-карти з довічною безлімітного місцевим зв'язком, активованим міжнародним роумінгом і постійно підтримує баланс на рахунку в розмірі, скажімо, 300$. Причому, в якості оператора зв'язку можна вибрати будь-якого оператора «Великої трійки», оскільки мова йде про підключення до великої транснаціональної офшорної корпорації. Пропозиція дійсна протягом тижня, оскільки йде прийом нових співробітників, і треба все зробити оформлення «під шумок».
Брехливий корпоративний тариф-2
Приватне пропозицію щодо аналогічного тарифному плану. Без підписання якого-небудь контракту. На приватній зустрічі з агентом, передаючи паперові гроші, ви одержуєте на руки реальну SIM-картку. Вона дійсно активована, і на рахунку знаходиться обумовлена сума. Але щастя покупця триває недовго, тому що продавець, отримавши гроші, йде прямо в центр обслуговування абонентів в офісі оператора і, будучи єдиним законним власником номера, просто отримує безкоштовний дублікат SIM-карти, яку він нібито загубив. Та, що залишилася на руках у покупця, стає недійсною.
Брехливий контент-провайдер
На сайті як правило невеликого контент-провайдера вказується ряд цікавих послуг, які можна замовити для постійного використання - доступ до колекцій фільмів, знижки на wap-трафік, послуги встановлення місцезнаходження, хто дзвонить і т.п. Але крім відправки SMS-заявки на короткий номер пропонується набрати ще спеціальний код для її активації. А код виявляється номером, закріпленим за провайдером платних телефонних ліній в країнах Америки, Африки, Азії, Європи і т.д. У підсумку, користувач отримує рахунок за дорогий міжнародний дзвінок. Без права оскарження списаних коштів.
Договір не укладав - все одно плати!
У січні і лютому 2010 року з'явилася нова інформація про повідомлення з вимогою сплатити рахунок за мобільний зв'язок. Хоча договори на зазначені номери люди не укладали. Виявилося, шахраї використовували паспортні дані непричетних до договору людей, згодом пред'являючи їм ті чи інші грошові вимоги.
Відмовитися від спаму дорогого коштує
Приходить SMS, що ви підписані на послугу отримання прогнозу погоди, 7 днів безкоштовно, або на іншу несподівану спам-розсилку. Щоб відключитися, потрібно набрати STOP на такий-то чотиризначний номер. На офіційному сайті оператора про цей номер, звичайно ж, ні слова. І грошей на рахунку помітно зменшиться.
Списання космічної суми за те, що зняв трубку - фантастика?
Дзвінок з незнайомого номера. Варто тільки натиснути клавішу «відповісти», як з рахунку начитав списуватися гроші. У підсумку виявиться пристойна сума. Так само працює і SMS з проханням передзвонити на невідомий телефон. Швидше за все, шахраї підключаються до мережі в іншому регіоні, а на номері активована послуга «дзвінок за рахунок співрозмовника». І списання йде по створеному шахраями спеціально для цих цілей каналу.
На закінчення. Часто до мобільного шахрайства причетні співробітники самих операторів мобільного зв'язку, дилери та особливо контент-провайдери різної величини. Лідерами за шахрайськими зловживаннями сьогодні стають саме контент-провайдери - невеликі фірми, що укладають партнерські угоди з стільниковими операторами з надання додаткових послуг у сфері мобільного зв'язку. Вони орієнтовані на швидке отримання доходу і відхід з ринку.
У зв'язку з цим стільникові оператори почали скорочувати кількість партнерів, які мають право продавати своїм абонентам картинки, відеокліпи, мелодії та інші види контенту для мобільних телефонів. Адже при меншій кількості провайдерів легше стежити за якістю та особливостями переданої інформації.

середа, 13 квітня 2016 р.

Таємні прийоми маркетингу

Таємні прийоми маркетингу

Ви зайшли в кав'ярню , а там проходять одночасно дві акції : перша пропонує додатково 33 % кави , друга - знижку 33 % на стандартну чашку кави. Яка акція вигідніше ?
Швидше за все , ви скажете - вони однаково вигідні. І так само скажуть дуже багато . Але давайте розберемося докладніше. Припустимо кава коштує $ 2 за 200 мл ($ 1 за 100 мл). При першій акції ви отримуєте 266 мл за $ 2 , тобто платите $ 0,75 за 100 мл . У другій акції ви отримуєте 200 мл за $ 1,34 , тобто платите $ 0,67 за 100 мл . Друга акція виходить вигідніше !
АЛЕ! Для покупця набагато приємніше отримати щось додатково за ту ж ціну , ніж отримати знижку. Це і є маркетинг!
1 . Наше сприйняття залежить від ціни , яку ми побачили першою.
Ще один прийом маркетингу . Ви зайшли в магазин і побачили дизайнерську сумку за $ 1000 . «Штука баксів за якийсь мішок ? ? » Ви будете неймовірно обурені. Пройшовши далі, ви бачите відмінний годинник за $ 300 . Це дорого! Годинники можуть коштувати дешевше! Але вам здається , що це цілком нормальна ціна , тому що ви порівнюєте її з першою побаченою вами.
2 . Ми боїмося крайнощів .
Був проведений такий маркетинговий прийом: на стійку в магазині виставили 2 види соку. «Преміум» за $ 2,5 і сік , позначений ярликом «Вигідна покупка» , за $ 1,8 . Близько 80 % покупців вибрали більш дорогий вид . Потім поставили ще один вид соку з цінником : «Супер-вигідна покупка » за ціною $ 1,6 . Тепер 80 % покупців вибрали сік за $ 1,8 , а решта - за $ 2,5 . Ніхто не взяв найдешевше. На третьому етапі прибрали сік за $ 1,6 і поставили «Супер-преміум» за $ 3,4 . Більшість покупців вибрали сік за $ 2,5 , невелике число - за $ 1,8 , і тільки 10 % вибрали найдорожчий.

3 . Ми любимо історії.
Поставте в магазині поруч із хлібопічкою за $ 279 хлібопічку за $ 429 . Параметри їх повинні відрізнятися дуже незначно . Продажі дешевшої хлібопічки серйозно збільшаться , хоча дорогу навряд чи хтось купить (хіба що , пару чоловік). Це відбувається тому , що ми не відчуваємо реальної цінності речей , а так здається , що ми купуємо дуже дешево. А потім можна говорити : «Уявляєш , купив хлібопічку всього за $ 279 ! А там стояла така ж майже , але за $ 429 ! І який дурень її купить ! » Хороша історія . І цей маркетинговий хід , вже використовують всі!
4 . Ми робимо те, що нам говорять.

У школі був проведений експеримент. Фрукти і салати були виставлені на підсвічувану стійку , як цукерки або інші солодощі , і цей маркетинговий прийом змусив дітей їсти більше салату і фруктів. Він діє і відносно дорослих. Досвідчені ресторатори складуть меню таким чином , що ті страви , які вони хочуть продавати частіше , будуть виділені яким-небудь чином або забезпечені великою і яскравою картинкою , щоб привернути вашу увагу . Так що , бачите занадто яскравий пункт в меню , відразу згадуйте про те , що саме цією стравою вас хоче в першу чергу нагодувати ресторан .
5 . Ми робимо необдумані вчинки під впливом алкоголю , втоми та інших факторів.

Коли людина випиває , втомлюється або знаходиться в стані стресу , вона сильно спрощує внутрішні питання , якими супроводжує покупку і тим самим управляти людиною стає простіше. Це можна порівняти зі знайомствами в барі. Ви бачите незнайомця ( незнайомку ) , але не думаєте: «Цікаво , чи достатньо він освічений і чи володіє необхідними моральними якостями, щоб скласти мені гідну партію ? » , Ви швидше подумаєте щось на кшталт: « уммм , він нічого так ». Саме тому автомати з водою , кава і снеки встановлюють на виході з величезного супермаркету. Покупці втомилися , їм хочеться пити і їсти , вони хапають все , не замислюючись про те , що це коштує невиправдано дорого. Так що ось вам порада: цей прийом маркетингу можна використовувати , якщо ви хочете укласти угоду, яка має на увазі певний ризик з боку вашого партнера , - на діловій вечері має бути алкоголь. Ну , або зловіть партнера після дуже напруженого дня .
6 . Магія цифри 9 .

Найстаріший прийом маркетингу і ми всі знаємо цю фішку : всього за $ 1,99 . Це теж саме , що і $ 2 ! Ми розуміємо це , але магія цифри 9 продовжує діяти , і ми беремо не дуже-то й потрібну річ тільки тому , що вона вабить нас знижкою. Будьте непідкупні ! Не кажіть самому собі - це річ коштує трохи дорожче долара ! Пам'ятайте , вона коштує всі два!

7 . Ми схильні до гострого відчуття справедливості.

Ми не любимо , коли нас обманюють , ми вважаємо, що до нас мають ставитися справедливо. Але ми не знаємо ціну речам і послуг . І ми шукаємо підказки і сигнали від тих , хто ці речі і послуги нам продає Ден Аріелі , професор психології і поведінкової економіки , провів простий , але дуже показовий експеримент прийому маркетингу . Він оголосив , що проведе вечір поезії для студентів. Одній групі студентів він сказав , що вечір платний , а іншій - що їм заплатять за те , що вони прийдуть послухати. Перед початком концерту було оголошено, що він безкоштовний , тобто і першій групі не потрібно нічого платити , і другий нічого не заплатять. Студенти з першої групи із задоволенням залишилися : вони отримували щось вартісне і при тому безкоштовно . Студенти другої групи практично всі пішли , так як їм здавалося , що їх насильно сюди притягли .

Яка нормальна ціна для поетичного концерту , який дає професор психології? Студенти цього не знали. І ніхто не знає. Скільки має коштувати чоловіча сорочка ? Скільки має коштувати кава? А страховка на машину ? Та хто його знає ! Люди не знають вартість речей , а в результаті наш мозок використовує те , що розуміє: візуальні образи , підказки , емоції , порівняння , стосунки ... Покупці не те щоб не знають математику , просто вона тут ні при чому.